Prawo do bycia zapomnianym

Od maja 2018 r., kiedy wejdzie w życie RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, wprowadzone zostanie prawo do bycia zapomnianym. Czym jest prawo do bycia zapomnianym i czego ono dotyczy? Kto może korzystać z tego prawa?

Początki

Prawo do bycia zapomnianym to rezultat sprawy wytoczonej przez  Mario Costeja Gonzaleza hiszpańskiemu GIODO i hiszpańskiemu oddziałowi Google. Mario Costejo Gonzalez domagał się, aby z wyników wyszukiwania Google usunięte zostały linki do stron internetowych zawierających jego dane osobowe. Sprawa doszła aż do najwyższego sądu UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał rozpoznając sprawę uznał Google za administratora danych osobowych i nakazał  Google usunąć wyniki wyszukiwania. Prawo do bycia zapomnianym to takie uprawnienie, które pozwala na usunięcie danych osobowych z baz danych zgromadzonych przez różne podmioty dysponujące danymi osobowymi.

Prawo do bycia zapomnianym – obecna regulacja

Na bazie sprawy Mario Costeja Gonzaleza, w RODO wprowadzono art. 17 zatytułowany „Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)”. Na mocy tego przepisu, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

  1. Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;

  2. Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

  3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;

  4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Otrzymując żądanie oparte na prawie do bycia zapomnianym, administrator danych osobowych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione (np. na stronie internetowej), administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować innych administratorów danych o konieczności och usunięcia.

Prawo do bycia zapomnianym – kto może korzystać?

Z prawa do bycia zapomnianym unormowanym w RODO mogą korzystać wszystkie osoby, które przekazały swoje dane osobowe. Z prawa do bycia zapomnianym może być wykorzystywane również przez osoby, które nie przekazały swoich danych bezpośrednio, ale dane te zostały w inny sposób pozyskane przez administratora. Takie sytuacje będą miały miejsce np. w przypadku pozyskania danych w wyniku działań reklamowych czy promocyjnych.

Obowiązek przestrzegania prawa

Prawo do bycia zapomnianym to ważne narzędzie. Zmusi ono administratorów do pełniejszego przestrzegania przepisów prawa. Brak spełnienia obowiązku wynikającego z prawa do bycia zapomnianym może uniemożliwić administratorowi uzyskanie certyfikatu ochrony danych osobowych.  Naruszanie tego uprawnienia może również spowodować nałożenie wysokiej kary pieniężnej przez GIODO.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.