Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych

Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem to nowe rozwiązanie, które wprowadzi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Do tej pory za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych GIODO (od wejścia w życie RODO GIODO zmieni nazwę na Urząd Ochrony Danych Osobowych – „UODO”) nie nakładało kar pieniężnych, ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych nie zawierała ku temu podstaw. Celem RODO jest efektywniejsza ochrona danych osobowych, co ma zostać osiągnięte między innymi przez wspomniane kary pieniężne. Jaka będzie wysokość kar pieniężnych i za co GIODO będzie mogło je nakładać?

Różne kary za różne przewinienia

Zasadą, którą wprowadza RODO jest zróżnicowanie wysokości kar pieniężnych i uzależnienie ich wysokości od wielu czynników. RODO wyróżnia przy tym dwie podstawowe grupy naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych i wprowadza różną maksymalną wysokość kar pieniężnych.

Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych – grupa pierwsza

Pierwsza grupa, zagrożona łagodniejszą sankcją do 10.000.000 euro dotyczy sytuacji, w których charakter przewinienia jest nie dotyczy obowiązków o charakterze podstawowym. Wśród tych przypadków można wymienić pozyskanie przez administratora świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego zgody dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych z naruszeniem przepisów. Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych z tej grupy mogą być również nakładane na podmioty certyfikujące.

Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych – grupa druga

Druga grupa sytuacji związanych z naruszeniem przepisów RODO jest zagrożona karą pieniężną do 20.000.000 euro. Sankcja tej wysokości może zostać wymierzona za naruszenie podstawowych i fundamentalnych zasad przetwarzania danych osobowych. Jedyną z sytuacji, za którą wymierzenie tak wysokiej kary będzie możliwe jest naruszenie warunków udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Również naruszenie przepisów RODO o przetwarzaniu szczególnych danych osobowych (np. danych o stanie zdrowia) jest zagrożone wyższą karą pieniężną. Ponadto, naruszenie uprawnień osób, których dane są przetwarzane, w tym prawa do bycia zapomnianym może się spotkać z surowszą karą.

Przesłanki wymierzenia kary pieniężnej

RODO stanowi, że przed wymierzeniem kary pieniężnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych GIODO (UODO) będzie zobowiązane wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

  1. charakter, wagę i czas trwania naruszenia,

  2. umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia,

  3. działania podjęte przez administratora w celu w celu zminimalizowania szkody,

  4. stopień współpracy z GIODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków,

  5. stosowanie zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji,

  6. kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie.

Nakładając karę pieniężną, GIODO (UODO) będzie musiało wykazać, że kara odpowiada powyższym wytycznym ustanowionym w art. 83 RODO. Nie można jednak zapominać, że celem nakładania kar pieniężnych jest to, aby było ona zawsze  skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Obawiasz się kar pieniężnych za przetwarzanie danych osobowych? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować się na wejście w życie RODO.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.