Ochrona danych osobowych w Ogólnym Rozporządzeniu o danych osobowych.

Uchwalone w tym roku przez organy Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zmienia zasady przetwarzania danych osobowych nakładając na administratorów danych szereg nowych obowiązków. Administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do szerokiego informowania osób, których dane osobowe przetwarzają o celach przetwarzania oraz zakresie danych, którymi dysponują. Za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych przewidziano, po raz pierwszy, kary pieniężne dochodzące do 20.000.000 EUR. Administratorzy danych osobowych mogą zabezpieczyć się przed karami pieniężnymi przez wprowadzenie mechanizmów certyfikujących przetwarzanie danych osobowych.

Mechanizmy certyfikacji danych osobowych służą wykazaniu, że administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz w sposób rzetelny. Mechanizmy certyfikacji danych osobowych są wdrażane przez licencjonowane podmioty certyfikujące. Podmiot certyfikujący będzie uprawniony do nadania administratorowi danych osobowych znaku jakości danych osobowych. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje wprost, że spełnienie wymogów prawnych przetwarzania danych osobowych, o który można przeczytać tutaj, może zostać wykazane przez wdrożenie mechanizmów certyfikacji.

Wdrożenie mechanizmów certyfikacji przetwarzania danych osobowych jest korzystnym rozwiązaniem dla każdego administratora danych osobowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.